KANSER OLUŞUM MEKANİZMALARI

Kanser kelimesi ilk kez Hipokrat tarafından kullanılmış olup bir tümörün kesitinin yengece benzemesi nedeniyle bu isim verilmiştir. Kanser insanlık tarihi kadar eski bir hastalıklar grubu olup Mısır papirüslerinde bile kanserden bahsedilmektedir.

Günümüz bilgilerine göre kanser genlerin bir hastalığıdır. Bulaşıcı bir hastalık değildir. Evrimsel bir patoloji sonucu olduğu giderek kabul görmektedir. Kanser hücresi hayatta kalabilmek için tüm olumsuz çevre koşullarına adapte olabilmekte, direnç gösterebilmektedir.

Kanser, belirli bir zaman diliminde, hücre çekirdeğinde, genlerimizde ard arda gelen değişikliklerin (mutasyonların ya da epigenetik değişikliklerin) birikimi sonucunda ortaya çıkar. Çok basamaklı bir olaydır ve klinik kanser tablosunun ortaya çıkması yıllar sürer; örneğin bu, günde bir paket sigara içen bir tiryakide akciğer kanseri için 20 yıl, kolon kanserinde 5-15 yıl sürebilir. Yapılan çalışmalar insan genomunda protein kodlayan yaklaşık olarak 22000 genin 350’sinde (% 1.6) kanser gelişiminde rol oynayan mutasyonların olduğunu göstermiştir. Kanser geliştikten sonra tipine bağlı olarak her 10-100 mitozda bir yeni mutasyonlar ortaya çıkabilmektedir. Bunların bir kısmı kemoterapiye dirençli nükslerin nedenidir.

Hanahan ve Weinberg 2000 yılında kanser hücresinin temel fonksiyonel özelliklerini 6 maddede özetlediler;

 1. Kanser hücresi kendi çoğalma sinyallerini kendisi oluşturur,
 2. Büyümeyi baskılayan sinyallere karşı duyarsızdır,
 3. Sınırsız çoğalma potansiyeli vardır,
 4. Programlı hücre ölümünden kaçar,
 5. Dokulara ve uzak organlara yayılma (metastaz) yapar,
 6. Kendisine yeni damar oluşturur.

Kanser kronik enfeksiyonun eşlik ettiği bir mikroçevrede gelişir.

Kanser esas olarak (% 85-90) çevresel kanserojenler (kanser yapıcılar) sonucu ortaya çıkar. Kalıtımın rolü % 10-15’i geçmemektedir. Çevresel kanserojenler kimyasal, fiziksel, hormonal ya da bazı enfeksiyon ajanları olabilir. Bunların listesi her yıl güncellenmekte olup merkezi Fransa’da Lyon şehrinde bulunan IARC kurumu tarafından bildirilmektedir. Günümüzde insanlarda kansere yol açtığı bilinen kanserojenler (Grup 1) 117 adettir; bunların içinde benzopiren gibi katran türevleri, iyonlaştırıcı radyasyon gibi fizik faktörler, hepatit B ve C virusları ve H. pylori gibi enfeksiyon ajanları başta sayılabilir.

Çevresel bir kanserojene bir kez maruziyet kansere yol açmaz; sigara alışkanlığı gibi sürekli ve düzenli temas önemlidir.

Kendisi bizzat kanserojen olmadığı halde kanser yapıcıların etkisini arttıran maddelere promotör adı verilir. İnsan kanserlerinde sigara hem kanserojen hem de promotör maddeleri içerir.

Bunun yanısıra bilinen diğer promotörler şunlardır;

 • Yüksek kalorili diyet tüm kanserler için,
 • Aşırı yağlı diyet prostat, kolon, rahim ve meme kanseri için,
 • Asbestozis akciğer ve akciğer zarı kanserlerinde,
 • Östrojenler karaciğer, rahim ve meme kanserinde,
 • Alkol ağız boşluğu, yutak, yemek borusu ve karaciğer kanserleri için birer promotördür.

Yanmış bir sigarada yaklaşık olarak 4000 kadar toksik madde saptanmış olup bunların 50 kadarı kanserojendir; benzopiren, katran, vinil klorür, kadmiyum, naftilamin ve hatta radyoaktif Polonium210 bunlardan bazılarıdır. Akciğer kanseri riski içilen sigara miktarı ile doğru orantılıdır. Yemek borusu kanseri oluşumunda sigara ve alkol birbirlerinin etkilerini arttırırlar.

Bugün kanserlerin yaklaşık olarak % 30’u tütün ve tütün ürünlerine, % 30’u obeziteye, % 15-20 kadarı da kronik enfeksiyonlara (hepatit, gastrit, ülseratif kolit, pankreatit v.b) bağlıdır.

Kanser üzerine özellikle son yıllarda yapılan temel bilim çalışmaları normal hücre fizyolojisi konusunda yeni ve çok değerli bilgiler edinmemizi sağlamış ve araştırıcılarının birçoğuna Nobel ödülü kazandırmıştır. Bu konuda öncü bilim adamlarından birisi 1966 Nobel Tıp odülünün sahibi Dr. Peyton Rous’tur. Dr. Rous, kuşlarda tümöre yol açan virüsleri keşfetmiştir. Bugün kendi adıyla bilinen Rous sarkoma virüsünü bulmuştur. Bu keşif üzerinden araştırmalarını yürüten J. Michael Bishop ve Harold E. Varmus çok önemli bir başka buluşa imzalarını attılar ve bu buluş onlara 1989 Nobel’ini getirdi; Rous sarkoma virüsü gibi retrovirüslerin genetik materyalinde kanser yapıcı genleri (onkogenleri) tanımladılar ve daha da önemlisi bu genlerin benzerlerinin (proto-onkogenler) insan dahil tüm vertebralılarda doğal olarak bulunduğunu gösterdiler. Bu buluş kansere yol açan gen (onkogen) tanımından çok daha öte bir çok buluşu beraberinde getirecekti; bu genlerin (proto-onkogenlerin) genomumuzda bulunma nedeni neydi? Cevap onkogenlerin kodladığı proteinlerde saklıydı ve kısa süre sonra bunların yanıtı bulundu. Aslında 3 yıl önce 1986 Nobel’ini alan Stanley Cohen ve Rita-Levi Montalcini büyüme faktörlerini tanımlamışlardı! Büyüme faktörleri, büyüme faktörleri reseptörleri ve hücre çekirdeğine sinyal iletiminde rol oynayan proteinler hemen tamamı değişik onkogenler tarafından kodlanıyordu ve canlılık açısından bunlar hayati öneme haizdi!

Yanıtlanması gereken bir diğer soru proto-onkogenlerin onkojenik aktivite kazanmasına yol açan potansiyel mekanizmaları bulmaktı ve bunlar çorap söküğü gibi arka arkaya bulunmaya başlandı.

Bu mekanizmalardan DNA değişiklikleri 4 grupta toplanabilir;

 1. Kromozomlarda oluşan yeniden düzenlenmeler,
 2. Araya yeni genetik materyalin girmesi veya kaybı,
 3. Nokta mutasyonları (DNA’da baz değişiklikleri),
 4. Genlerin artmış sentezi (kopya sayısının artması).

Kanserleşmede rol oynayan bu tür moleküler hedeflerin saptanması klinikte yeni bir çığır açmıştır; bu hedefleri baskılayan ilaçlar (monoklonal antikorlar gibi büyük moleküller ya da tirozin kinaz inhibitörü küçük moleküller) geliştirilmiş olup tedavide başarıyla uygulanmaktadır. Örnek olarak meme kanserinde bir monoklonal antikor olan trastuzumab ve bir kronik lösemi türü olan KML tedavisinde tirozin kinaz inhibitörü imatinib mesilat bu konuda devrim niteliğinde öncü ilaçlardır.

Kanser oluşumunda rol oynayan bir diğer gen grubu tümör baskılayan genlerdir. Dr. Weinberg ve ark.’nın öncülüğünde tanımlanan bu genlerin eksikliğinde ya da fonksiyon bozukluklarında kanserleşme görülebilmektedir. En tipik örneği bir göz tümörü olan retinoblastoma oluşumunda rol oynayan Rb1 genidir; 13. kromozomda bulunan bu genin çocukta anne ya da babadan gelen bir kopyası eksikse çocuk normal olarak doğmaktadır, henüz tümörü yoktur. Ancak daha sonra sağlam olan tek kopyayı da kaybederse ya da bir nedenle fonksiyonu bozulursa retinoblastoma ortaya çıkabilmektedir.

Bir çok tümör baskılayıcı gen tanımlanmıştır; bunlardan bazıları kolon ve meme kanserinde rol oynayabilen ve aslında DNA hasarı kontrol geni olarak bilinen, genomun gardiyanı olarak da tanımlanan p53, yine kolon kanserinde tanımlanan APC ve DCC genleri, meme kanserinde BRCA1 geni ve böbrek kanserinde VHL genidir.

Kanserleşmede rol oynayan genom değişiklikleri mutasyonlarla sınırlı olmayıp epigenetik değişiklikler de rol oynamaktadır. Bu alanda üzerinde en çok çalışılan konu DNA’daki hiper veya hipometilasyonlardır.

Günümüzde kanser oluşumunda üzerinde en çok çalışılan konulardan bir diğeri kök hücre hipotezidir. Kanserleşmede ilk bozulan hücrelerin, çıktığı dokudaki kök hücreler olabileceği ve tedavide tam başarı için bunların moleküler belirteçlerle tanınması ve hedeflenmesi gerektiği en güncel konulardan birisidir.

Kaynaklar:

 1. Rous P. A transmissible avian neoplasm (sarcoma of the common fowl.). The Journal of Experimental Medicine, plates LXVI-LX, June 13, 1910.
 2. Spector, D., Varmus H.E., and Bishop J.M. Nucleotide sequences related to the transforming gene of avian sarcoma virus are present in DNA of uninfected vertebrates. Proc. Natl. Acad. Sci. USA, 75 (9):4102-4106, 1978.
 3. Hanahan D., and Weinberg RA. The hallmarks of cancer. Cell, 100:57-70, 2000.
 4. Hanahan D., and Weinberg RA. Hallmarks of cancer: the next generation. Cell, 144(5):646-74, 2011.